JavaScript 中四种不同的属性检测方式比较

 1. 用 in 方法
  1
  2
  3
  4
  5
  var o = {x:1};
  "x" in o; //true
  "y" in o; //false
  "toString" in o; //true,继承属性可以被检测到
  "toString" in Object.prototype; //true,不可枚举的属性可以被检测到
 2. hasOwnProperty()方法
  1
  2
  3
  4
  5
  var o = {x:1};
  o.hasOwnProperty("x"); //true
  o.hasOwnProperty("y"); //false
  o.hasOwnProperty("toString"); //false,无法检测继承属性
  Object.prototype.hasOwnProperty("toString"); //true,不可枚举的属性可以被检测到
 3. propertyIsEnumerable()方法
  1
  2
  3
  4
  5
  var o = Object.create({y:2});
  o.x = 1;
  o.propertyIsEnumerable("x"); //true,x是可枚举的属性
  o.propertyIsEnumerable("y"); //false,继承属性,不可枚举
  Object.prototype.propertyIsEnumerable("toString"); //false,不可枚举的属性无法被检测
 4. !== undefined 方法
  1
  2
  3
  var o = {x : 1};
  o.x !== undefined; //true,o中有属性x
  o.toString !== undefined; //true,继承属性也可以被检测到
  这种方法的一个弱点是,无法区分不存在的属性和存在但值为 undefined 的值,如:
  1
  2
  3
  var o = {x : undefined};
  o.x !== undefined; //false
  "x" in o; //true
  注意这里用的是"!=="而不是"!=",因为"!=="可以区分undefinednull
  但有时候不用区分"null""undefined",只要判断一个属性不是nullundefined即可。
  1
  2
  //如果o含有属性x,且x的值不是undefined或null,o.x乘以2
  if(o.x != null) o.x *= 2;
 5. 总结
  继承属性是不可枚举的,所以能检测继承属性的,肯定也能检测到不可枚举属性。
  × 表示无法检测,√ 表示可以检测
检测方法 不可枚举属性? 继承属性?
in $\checkmark$ $\checkmark$
hasOwnProperty $\checkmark$ $\times$
propertyIsEnumerable $\times$ $\times$
!== $\checkmark$ $\checkmark$